فلسفه افقی را که فراروی انسان تاریخی قرار گرفته نشان می‌دهد