عرض ارادت شاعران به ساحت پیامبر مهربانی در محفل شعر قرار+فیلم و عکس