مهمترین نگرشی که از دل آزاداندیشی ایجاد شده نگرش نقادانه است