نشست متفکران ایرانی و پرسش از انحطاط برگزار می‌شود