شماره ۵۰ مجله «مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی» منتشر شد