فعالیت های «آقا علی مدرس زنوزی» آغاز برخورد فلسفی شرق و غرب است