رشد قابلیت های تفکر انتقادی در دوران کودکی باید صورت گیرد/ ویژگی های تفکر انتقادی