سمینار «نقش اسلام سنتی در توسعه قزاقستان» برگزار شد