ایده نهاد علم برای چگونگی عدالت خواهی در نظام جمهوری اسلامی