رجبی‌دوانی: دنیاطلبان و خائنان، صلح با معاویه را به امام حسن(ع) تحمیل کردند