حکمت، گمشده دنیای امروز است/ حیات مستمر حکمت در ایران