فتح‌الهی: ۴۰ سال آینده مقطع عرضه جهانی دولت اسلامی است