اولین برنامه تخصصی تلویزیونی با موضوع کارکردهای هیأت