بایستگی‌های‌ کنونی‌ فلسفه‌ اسلامی‌؛ از استقرای مفاهیم تا استنباط معارف عقلی از متون دینی