مجتمع سرچشمه باید در جبهه انقلاب اسلامی جریان سازی کند