برنامه مبارزه با فساد باید هدفمند و دارای اصول باشد