فعال کردن موکب‌های علمی برای گفتگوهای ایمانی ضروری است