از حرمت اقامت مسلمان در بلاد کفر تا وجوب نمازجمعه در زمان غیبت