تیجانی: مناظره با دانشمندان دینی را با هدف یافتن حقیقت و اعلام آن به همه مردم انجام دادم