خلج: صلح امام حسن (ع)، افشاگر شجرۀ ملعونۀ بنی‌امیه بود