«تعامل میان پدیدارشناسی، علوم‌اجتماعی و هنرها» منتشر می شود