بدون ابتلاء و امتحان، ارتقا، کمال و بیداری بندگان اتفاق نمی افتد