دستیابی به حقایق اخلاق خانواده با یک روش ممکن نیست