مراکز دین پژوهی به حرکت براساس اقتضائات جهانی بیندیشند