آیت الله میرمحمدی زرندی از یاران وفادار حضرت امام(ره) بود