چالش‌های تصمیم‌گیری زائران برای سفر پیادۀ اربعین بررسی شد