رونمایی دوکتاب در پنجمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی