عاشورا و اربعین، حقیقتی فراتمدنی وتمدن‌ساز/ رونمایی از «قدم عاشقی»