اسلام را به صورت جامع، نه لیبرال و نه افراطی معرفی کنیم