ظرفیت‌سازی تمدنی در راه‌پیمایی اربعین/ اربعین فرهنگی چند ساحتی است