نشست «شورش حاشیه بر متن؛ خوانش جامعه شناختی وقایع اخیر کشور»