همکاری علمی کمیته امداد با موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی