ماندگاری: صلح امام حسن(ع) به‌دلیل نبود تفکر بسیجی بود/ بسیجی قانونمدار است