دومین نمایشگاه "کتب منتخب علوم انسانی اسلامی" در قالب ۳۰۰ عنوان کتاب افتتاح شد