فلسفه، ابزار حل مسائل اجتماعی و سیاسی نیست/ گوش دادن به ندای هستی