نشست صلح و گفتمان انقلابی در زندگی شهری برگزار می شود