خواست عدالت باید به یک جریان اجتماعی تبدیل شود/ راه تحقق عدالت در گام دوم انقلاب