اربعین؛ بهترین فرصت تمرین حرکت کاروانی/ هراس استکبار از قدرت نرم شیعه