مساجد سراسر کشور می‌توانند محل اجرای نمایش‌های معرفتی و مذهبی باشند