فلسفه محدود به هستی شناسی نیست/ علامه طباطبائی؛ آغازگر فلسفه تطبیقی