برگزاری پنجمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات