مستند «پگاه تحول» به تحول در علوم انسانی می پردازد