بازاریابی دین، ذیل حکومت دینی و غیردینی متفاوت است