تمدید مهلت ارسال چکیدۀ مقالات همایش «سهروردی و احیاء حکمت فهلوی»