برپایی دومین نمایشگاه کتب منتخب علوم انسانی اسلامی در باغ کتاب