نشست تخصصی علم بومی؛ توهم یا واقعیت؟ برگزار می شود