مدل تحلیلی مهارت و اشتغال در رشته های علوم انسانی بررسی می شود