اسلام مانند مسیحیت نزاع عقل و دین ندارد/ فلسفه تعیین مسأله می‌کند