اینترنت موجود، اینترانت جهانی امریکاست/ افسانه‌هایی درباره فضای مجازی