نشست مناسبات سنت گرایی و اندیشه معاصر در ایران برگزار می شود